Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Zespół Szkół Nr 1 w Kluczborku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do promocyjnej strony internetowej Zespołu Szkół Nr 1 w Kluczborku..

Data publikacji strony internetowej: 2019-01-07.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-06-05.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączenia wymienionych poniżej:

▪ filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,

▪ część plików nie jest dostępnych cyfrowo

Wyłączenia:

▪ mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,

▪ filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

▪ multimedia nadawane na żywo,

▪ treści od innych podmiotów.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

▪ możliwość zmiany rozmiaru tekstu,

▪ wyróżnienie odnośników.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-12.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły, adres mailowy: zs1kluczbork@powiatkluczborski.pl..

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 77 4182546.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Deklaracja dostępności architektonicznej

Siedziba Zespołu Szkół Nr 1 w Kluczborku znajduje się przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 13, 46-200 Kluczbork. Odległość od najbliższego przystanku autobusowego wynosi około 100 metrów, do dworca autobusowego 850 m, do dworca PKP 1400 m. 

Wokół siedziby nie obowiązuje strefa płatnego parkowania.

Opis ogólny budynków przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 13

Do budynku szkoły prowadzą 3 wejścia: od ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 13, z czego 1 główne i 2 od strony podwórza (północna strona),

Od wszystkich wejść do budynku na parter prowadzą  schody.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome                    i słabowidzące.

W budynku nie ma windy.

Brak toalet dla osób niepełnosprawnych..

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub
w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Na I piętrze budynku znajduje się: Sekretariat Szkolny oraz gabinety Dyrekcji Szkoły.

Do budynku sali gimnastycznej prowadzi 1 wejście: od ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 13 od strony podwórza (północna strona),

Do wejścia do budynku prowadzą  schody.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome                    i słabowidzące.

W budynku nie ma windy.

Brak toalet dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub
w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Opis ogólny budynku przy Pl. Niepodległości 5

Do budynku warsztatów prowadzą 3 wejścia: od Pl. Niepodległości 5, z czego 1 główne, 1 od strony parkingu Urzędu Miejskiego do Pracowni Ćwiczeń Praktycznych (wejście służbowe dla pracowników)  i 1 od strony zachodniej do sal technologicznych.

Od wejścia głównego jest dostęp do windy osobowej  na parterze. Winda obsługuje wszystkie 4 piętra budynku.

Pomieszczenia sal technologicznych są dostosowane dla osób na wózkach inwalidzkich.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome                    i słabowidzące.

Brak toalet dla osób niepełnosprawnych..

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub
w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Osoby niesłyszące oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się (zwane dalej „osobami uprawnionymi”) mogą komunikować się z Zespołem Szkół Nr 1 w Kluczborku  przy wykorzystaniu nw. środków wspierających komunikowanie się: e-mail: zs1kluczbork@powiatkluczborski.pl, tel./faks: 77 418 25 46..

Osoby uprawnione – klienci Zespołu Szkół Nr 1 w Kluczborku w celu załatwienia sprawy w szkole mogą skorzystać z pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika. Osoby uprawnione zobowiązane są zgłosić zamiar korzystania z usługi tłumacza języka migowego, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w szkole, kontaktując się z pracownikiem Sekretariatu za pomocą środków wspierających komunikowanie się, wymienionych w pkt 1, podając datę oraz godzinę wizyty w szkole oraz sposób przekazania informacji zwrotnej. Po otrzymaniu zgłoszenia szkoła zapewni pomoc tłumacza języka migowego w terminie wyznaczonym przez osobę uprawnioną. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia przekazana zostanie informacja o niemożliwości załatwienia sprawy w terminie wskazanym, z wyznaczeniem możliwego terminu realizacji świadczenia lub wskazaniem na inną formę jego realizacji.

Skip to content